BabbiBabbi

Uomini che affrontano la paternità…

uuu

without comments

U U U

U U U

Nun su usattamentu quandu ù inmiziatu tuttu, perù oru ù cosù. Du circu un paiu di mesu duupuntuzeru parlu spessu cosù.

Tuttu lu parolu finisconu in U. Paru che sia iniziatu tuttu all’asilu con un giocu ma difficilu da diru. Di fattu io sono diventatu Babbu, mia moglie è divantata mammu, il fratellu è Lucu. Oru nun su se questi gicou duranu o non duranu o quantu duranu.Tuttu le parolu vengonu trasformatu, mi paru una bella palestru per per la mente e i giocu mi piaccionu tantissimu, io di solito rispondu a tonu e parlu ancu io cosù.

Per oru ù divertentu, io speriamu che me la cavu.

E che non duru.

Share

Written by Babbo Leo

maggio 16th, 2009 at 8:58 am

Posted in gioco

Tagged with , , ,

Leave a Reply